• Call us: 7043064777 (Std:- Nur. to 8) / 9974999393 (Std:- 9 to 12)
 • Email us: [email protected]

Admission

પ્રવેશ માટેનાં જરુરી ડોકયુમેન્ટની વિગત:
નર્સરીથી ધોરણ-૧ માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મની સાથે જમા કરાવવા.
 • બર્થ સર્ટીફીકેટ ઓરીજનલ અને ઝેરોક્ષ
 • આધાર કાર્ડની ઝેરોક્ષ
 • બેંક એકાઉન્ટની ઝેરોક્ષ
 • વાલી તથા વિદ્યાર્થીનો એક-એક ફોટો
 • બ્લડગ્રુપ
ધોરણ-૨ થી ૮ માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મની સાથે જમા કરાવવા.
 • જૂની શાળા છોડ્યાનું ઓરીજનલ L.C.
 • માર્કશીટની ઝેરોક્ષ
 • બેંક એકાઉન્ટની ઝેરોક્ષ
 • વાલી તથા વિદ્યાર્થીનો એક-એક ફોટો
 • બ્લડગ્રુપ
Details of the required documentation for the Admission
From nursery to standard-1, the following document Deposit with the form.
 • Birth certificate( original and Xerox)
 • Aadharcard(Xerox)
 • Bank Account (Xerox)
 • Passport size photos of parents and Students
 • Blood Group
From standard-2 to 8, the following document Deposit with the form.
 • Original Leaving certificate of previous school
 • Mark sheet of previous standard
 • Aadharcard(Xerox)
 • Bank Account (Xerox)
 • Passport size photos of parents and Students
 • Blood Group

સુચના : માતા-પિતા દ્વારા પુરી પાડવામાં આવેલી માહિતી ખોટી અથવા અયોગ્ય જોવા મળશેતો પ્રવેશ રદ કરવામાં આવશે.

Admission will be cancelled if the information given by parents If the

પ્રવેશ માટેનાં નિયમો
 1. વિદ્યાર્થીઓએ હંમેશા સમયસર શાળામાં આવવું. શાળાએ નક્કી કરેલા ગણવેશમાં જ શાળામાં આવવું.
 2. વિદ્યાર્થીઓએ હંમેશા ગૃહકાર્ય કરવું અને સ્ટાફ તથા શિક્ષકોની આજ્ઞામાં રહેવું.
 3. શિક્ષણ અંગેના કોઇપણ પ્રશ્નો કે સુચન માટે સંસ્થાની ચીઠ્ઠી મળે એટલે રૂબરૂં મળી જવું.
 4. અત્રે શાળામાં ભણતા બાળકોને કોઈપણ પ્રકારની નુકશાની થાય કે અકસ્માત થાય તો તેની જવાબદારી સંસ્થા કે સંસ્થાના સ્ટાફની રહેશે નહી.
 5. અધવચ્ચે સ્કૂલમાંથી કેન્સલ થનાર બાળકને સ્કૂલ ફી રીર્ટન મળશે નહી.
 6. પરીક્ષામાં ગેરહાજર રહેનાર વિદ્યાર્થીની પરીક્ષા પાછળથી લેવાશે નહી.
 7. શાળામાં નક્કી થયા મુજબના એસાઈમેન્ટ, પ્રેકિટકલ કાર્ય , તથા અન્ય શૈક્ષણિકકાર્ય રાબેતા મુજબ કરવાનું રહેશે.
 8. શાળાની મિલકતને નુકશાન કરનાર વિદ્યાર્થીના વાલીએ નુકશાનની કિંમતચુકવવાની રેહશે.
 9. કોઈપણ વિદ્યાર્થીને બાઈક, ઘડિયાળ, મોબાઈલ કે કિંમતી દાગીના સાથે શાળામાં મોકલવા નહી. તેમ છતાં જો કોઈ નિયમનો ભંગ કરશે તો તેની જવાબદારી વાલીશ્રીની રહેશે .
 10. ચાલુ શાળાએ વાલીએ વર્ગખંડમાં જવું નહી. શાળાએ નક્કી કરેલ મીટિંગ સમયે જ વાલીશ્રીએ વર્ગશિક્ષકને તથા વિષય શિક્ષકને શાળાએ જણાવેલ સમયે રૂબરૂં મળવાનું રહેશે .
 11. શાળામાં લેવનારી કસોટીઓમાં, પરીક્ષાઓમાં નબળો દેખાવ કરનાર વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓને શાળામાં રૂબરૂં મળવા બોલાવવામાં આવે ત્યારે નિયત સમયે અને તારીખે વાલીએ અચૂક રૂબરૂં મળવા આવવું.
 12. શાળાના તમામ સ્ટાફ સાથે સભ્યતાથી વર્તન કરવાનું રહેશે . જો કોઈ વાલી ગેરવર્તણૂક કરશે તો તેના સંતાનને શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર આપી દેવામાં આવશે.
 13. આપનું બદલાયેલ સરનામું કે ટેલીફોન નંબરની જાણ તાત્કાલિક વિના વિલંબે શાળાનાં કાર્યાલયમાં કરવાની રહેશે.
 14. શાળાની સહ-અભ્યાસ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે રમત-ગમત, લેખન, અભિનય સ્પર્ધાઓ , પર્વોની ઉજવણી , સંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને શૈક્ષણિક પ્રવાસ વગેરે પ્રવૃત્તિમાં બાળકને ભાગ લેવડાવી શાળાને સક્રિય સહકાર આપવો . જેથી શાળા બાળકનો શારીરિક , માનસિક અને બૌદ્ધિક વિકાસ સરળતાથી કરી શકે.
 15. બાળકને ઓરી, અછબડાં, ગાલ પચોળિયા, કમળો જેવા રોગ થયા હોય તો તેને શાળાએ મોકલશો નહી, તેમજ બિમાર બાળકોની દાકતરી સર્ટીફીકેટ સાથે લેખિત અરજીમાં વાલીએ શાળાને જાણ કરવી.
 16. ભવિષ્યમાં શાળામાં સંજોગોને આધિન જે નવા નિયમો આવશે તેનું ચુસ્ત અને ચોક્કસપણે પાલન કરવાનું રહેશે.
 17. સંસ્થા આપના બાળકોના શારીરિક અને માનસિક વિકાસ કરી તેજસ્વી અને સારો નાગરિક બનાવવા સદા પ્રયત્નશીલ છે. માટે દરેક વાલીઓએ સંસ્થાના દરેક નિયમો ચુસ્તપણે પાળી સંચાલકોને સહકાર આપવો.
 18. ઉપરના તમામ નિયમો મને અને મારા બાળકને માન્ય છે અને સંપૂર્ણ બંધનકર્તા રહેશે.
 • Kaushal Vidyabhavan dreams to see every child become independent, sensitive, productive and responsible, ready to transform the world into a better place.

Contact Info

7043064777 (Std:- Nur. to 8)
9974999393 (Std:- 9 to 12)
Kaushal Vidyabhavan, Patel Faliyu, Near Ramji Mandir, Nana-Varachha, Surat. 395006